การประเมินสภาพอาคารไร้คานที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย ภายใต้แรงแผ่นดินไหว