โครงการศึกษากาลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสาเร็จรูปและการเสริมกาลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระบบผนังรับแรงสาเร็จรูปต้านทานแรงแผ่นดินไหว 3