โครงการศึกษากาลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสาเร็จรูปและการเสริมกาลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว โครงการย่อยที่ 3การศึกษาการเสริมกาลังโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวด้วยวัสดุเสริมเส้นใยธรรมชาติ