รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2โครงการ “ศึกษากำลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวด้วยวิธีเส้นใยธรรมชาติ” โครงการย่อยที่ 2 “การศึกษาระบบผนังรับแรงสำเร็จรูปต้านทานแรงแผ่นดินไหว”