รายงานความคืบหน้างานวิจัยชุดโครงการแผ่นดินไหวระยะ 4 การศึกษาพฤติกรรมจุดต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสาเร็จรูปประเภท เสา-คาน ภายใต้แรงกระทาจากแผ่นดินไหวด้วยการทดสอบแบบจาลองโครงสร้าง