Photo Gallery

Back
2.2-6(b) 2.2-6(a) 2.2-7(2) 2.2-7 2.2-8(b) 2.2-8(a) 2.2-5 2.2-4 2.2-2(2) 2.2-1(b) 2.2-2 2.2-3(2)
« 1 of 2 »
ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร กทม.

กิจกรรมการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่วิศวกร และประชาชนที่สนใจ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สภาวิศวกร ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว” ในวันที่ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ย้อนรอย 2 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย: การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” ซึ่งดำเนินงานในวันที่ 28 เมษายน 2559

ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือน

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” 

สำหรับในช่วงเช้าของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหว และแนวทางการเสริมกำลังกำแพงอิฐก่อด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ และสำหรับช่วงสายต่อไปถึงช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ซ่อมบ้านยาย

ภาพกิจกรรมซ่อมบ้านยายที่จังหวัดเชียงราย