Photo Gallery

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์)

Back
2.3-13   2.3-14   2.3-12   2.3-11   2.3-10   2.3-15   2.3-16   2.3-20  2.3-19  2.3-18  2.3-17  2.3-9
« 1 of 2 »
ภาพกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ย้อนรอย 2 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย: การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” ซึ่งดำเนินงานในวันที่ 28 เมษายน 2559

ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือน

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” 

สำหรับในช่วงเช้าของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหว และแนวทางการเสริมกำลังกำแพงอิฐก่อด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ และสำหรับช่วงสายต่อไปถึงช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ซ่อมบ้านยาย

ภาพกิจกรรมซ่อมบ้านยายที่จังหวัดเชียงราย