Photo Gallery

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์)

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร กทม.

กิจกรรมการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่วิศวกร และประชาชนที่สนใจ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สภาวิศวกร ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว” ในวันที่ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ย้อนรอย 2 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย: การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” ซึ่งดำเนินงานในวันที่ 28 เมษายน 2559

Back
2.4-17(7)    2.4-17(6)    2.4-17(5)    2.4-17(4)    2.4-17(8)    2.4-17(9)    2.4-18    2.4-17(12)    2.4-17(11)    2.4-17(10)    2.4-17(3)    2.4-17(2)
« 1 of 2 »
ซ่อมบ้านยาย

ภาพกิจกรรมซ่อมบ้านยายที่จังหวัดเชียงราย