การวิเคราะห์และจำแนก 5 สาเหตุแห่งความเสียหายจากแผ่นดินไหว