ลักษณะของโครงสร้างที่เสี่ยงแผ่นดินไหว บทเรียนจากแผ่นดินไหวเชียงรายและเนปาล